fbpx

THE EMBASSY OF THE PHILIPPINES IN KUALA LUMPUR, MALAYSIA

ABISO SA PUBLIKO UKOL SA BAGONG PASSPORT EXTENSION FEE

17 Nobyembre 2021 – Ipinapaalam ng Embahada ng Pilipinas sa Kuala Lumpur sa mga Pilipino sa Sabah, Sarawak, at Labuan na hindi makakapunta sa Embahada para mag-renew ng electronic passport at gustong mag-apply para sa passport extension na simula ika- 12 ng Nobyembre 2021, ang passport extension fee ay magkakahalaga ng RM 120.00.

Muling ipinapaalala ng Embahada na ang passport extension na ito ay para lamang sa mga Pilipino na nasa Sabah, Sarawak, at Labuan na may hawak ng electronic passport na may expiration date sa taong 2020 o 2021.

Para sa mga kwalipikadong mag-apply, ipadala diretso sa Embahada ang mga sumusunod na dokumento:

(1) Orihinal na electronic passport;

(2) Waiver Form for Passport Extension at Waiver Form for Mailing of Passport na puedeng i-download sa (https://tinyurl.com/pptwaiverforms). Maaaring tingnan ang Sample Waiver Form para sa inyong gabay sa (https://tinyurl.com/sampleofpptwaiverforms).

(3) Eksaktong bayad na RM120.00 na naka-bank draft o Pos Malaysia money order. Ang bank draft o Pos Malaysia money order ay dapat payable sa: PHILIPPINE EMBASSY KUALA LUMPUR

(4) Dalawang (2) Pos Laju blue envelopes. Ang unang envelope ay dapat naka- address sa:

Passport Unit, Philippine Embassy

No. 1, Jalan Changkat Kia Peng, Kuala Lumpur, Malaysia

Post Code: 50450

Telephone No.: +(603) 2148-4233

Isulat and inyong kumpletong pangalan, address, post code at telephone number sa ikalawang envelope at ipadala ito sa Embahada kasama ng inyong electronic passport, Waiver Form, at bayad na RM120.00 na naka bank draft o Pos Malaysia money order.

Para sa anumang katanungan, maaring mag-email sa: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Salamat po.

#### 

       

PUBLIC ADVISORY ON NEW PASSPORT EXTENSION FEE 

17 November 2021 - The Philippine Embassy in Kuala Lumpur informs the Filipinos in Sabah, Sarawak, and Labuan who cannot travel to Kuala Lumpur to renew their electronic passports and who wish to apply for passport extension that starting 12 November 2021, the passport extension fee is RM 120.00.

The Embassy reminds the Filipino community that this passport extension facility is only available to Filipinos in Sabah, Sarawak, and Labuan who are holders of electronic passports with expiration dates in the year 2020 and 2021. 

Eligible applicants are advised to send the following documents directly to the Embassy:

(1) Original electronic passport;

(2) Waiver Form for Passport Extension and Waiver Form for Mailing of Passport that may be downloaded at (https://tinyurl.com/pptwaiverforms). A Sample Waiver Form is available for your guidance at (https://tinyurl.com/sampleofpptwaiverforms).

(3) Exact payment of RM120.00 in the form of a bank draft or a Pos Malaysia money order. The bank draft or Pos Malaysia money order should be payable to: 

PHILIPPINE EMBASSY KUALA LUMPUR

(4) Two (2) Pos Laju blue envelopes. The first envelope should be addressed to:

Passport Unit, Philippine Embassy

No. 1, Jalan Changkat Kia Peng, Kuala Lumpur, Malaysia

Post Code: 50450

Telephone No.: +(603) 2148-4233

Write your full name, address, post code and telephone number on the second envelope and send it to the Embassy, together with your electronic passport, Waiver Form, and payment of RM120.00 in either a bank draft or Pos Malaysia money order.

For any inquiry, you may send an email to: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Thank you.

####